• icon-check-order Điểm giao địch
  • icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
  • icon-support Hỗ trợ
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Thông tin đơn hàng

Thuê bao mua gói cước:
Tên gói cước: MAX69K 12T
Giá gói: 828.000 đ
Tổng giá trị đơn hàng 828.000 đ
Đăng ký gói cước: MAX69K 12T