• icon-check-order Kiểm tra đơn hàng
  • icon-support Hỗ trợ

Thông tin đơn hàng

Thuê bao mua gói cước:
Tên gói cước: VD149S 6T
Giá gói: 520.000 đ
Tổng giá trị đơn hàng 520.000 đ
Đăng ký gói cước: VD149S 6T