Kính gửi: Quý anh/chị Cộng tác viên,
Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông trân trọng thông báo:
•  Kể từ ngày 01/09/2020, Hệ thống Freedoo chính thức dừng hoạt động kênh bán CTV thuê ngoài.
•  Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông sẽ chi trả toàn bộ thù lao phát sinh đến thời điểm 31/8/2020 cho các anh/chị Cộng tác viên đủ điều kiện thanh toán.
Đội ngũ vận hành Freedoo trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý anh/chị trong thời gian qua.