centric123
Phá cách 89750
08/11/2018

“Quyền năng” của Vpoint là được sử dụng thay thế cho thẻ thành viên của các doanh nghiệp trong cộng đồng liên kết. Với hơn 50 doanh nghiệp tham gia, Vpoint được chấp nhận tại gần 3.000 cửa hàng/điểm giao dịch trên toàn quốc.