vuthuy88.
Kết nối
07/07/2019

Minh moi tham gia khong biet lam tu dau cac ban chi minh voi

0843040640
07/07/2019

Ok de minh chỉ cho bạn

vuthuy88.
07/07/2019

Minh muon dang bai thi lam sao ban oi

0843040640
07/07/2019

Ok bạn để mink chỉ cach

0843040640
07/07/2019

Bạn vô muc sản pham hoac muc hậu mãi hoac lam giau hoac hoi he hoac tám cac mục ơ trên cùng đó

0843040640
07/07/2019

Sau do bạn chọn ví dụ mink muon dang bài san pham thì ấn muc san phẩm và chọn bên dươi một chut có cach dang bài viet đó

0843040640
07/07/2019

Có mục bạn đang nghĩ gì đó? Đó là cach đăng bai