raptor1368
Kết nối
11/08/2019

Có anh em nào add được esim vina vào máy Pixel 3XL chưa?